فومنی

گاه نوشته های محمد پور خوش سعادت

فومنی

گاه نوشته های محمد پور خوش سعادت

فومنی

بسم رب الحسین (ع)

محمد پور خوش سعادت هستم .
در اینجا مقالات و دغدغه هایم را منتشر می کنم ....

🌐دانش آموز#جامعه_شناسی_سیاسی
🌐مدرس#دانشگاه،کمی هم #ژورنالیست
🌐پژوهشگر#اقتصاد_اجتماعی و#آینده_پژوهی
🌐علاقمندبه #عدالت#آزادی#استقلال#ایران#گیلان #فومن


 به اعتقاد اکثر متفکران فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومت هاست .هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می گردد , فساد سیاسی و اقتصادی نیز به وجود می آید. در جوامع جهان سوم رایج ترین زمینه های بروز فساد را می توان, پایین بودن درآمد سرانه، اقتصاد ناپایدار و تورم زا،و گرانی های مزمن، حقوق ناکافی ودر نهایت رشوه گیری ذکر کرد. اما این زمینه ها بیشتر در خصوص قشرهای پایین جامعه مصداق داشته و در بین افراد ذی نفوذ جوامع مصادیق دیگری از فساد وجود دارد که تکامل یافته تر از فسادهای کوچک است و گاه بصورت کلی با فساد های خرد متفاوت است. فساد های سازمان دهی شده, گماردن افراد مورد نظر در پست های کلیدی اشاره نمود. پدیده "حامی پروری" از طریق افراد قدرتمند در پست های سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد و صاحب منصبان با شبکه های قدرت اقدام به حمایت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های خاص می نمایند تا در مواقع لزوم نهایت بهره برداری را صورت دهند. مصادیق این نوع از فساد دربخش های واردات، مزایده ها، مناقصه ها، خریدهای خارجی و د